Bezpečná doprava v ^Liberci

Cílem tohoto webu je informování veřejnosti o nových dopravních projektech na území města.Smíšená stezka pro pěší a cyklisty: úsek Rušička – Broumovská

Informujeme, že tento projekt byl zrušen ve fázi příprav a nedojde k jeho realizaci.

V průběhu stavebního řízení společnost RWE vyjádřila svůj nesouhlas s předmětnou stavbou z důvodu vedení vysokotlakého plynovodu v části trasy plánované smíšené cyklostezky a tudíž nelze stavbu realizovat dle podané žádosti o dotaci.

Odbor správy veřejného majetku neumí předmětným projektem splnit požadavek RWE, neboť vymístění předmětné cyklostezky a veřejného osvětlení z ochranného pásma nelze provést bez výkupu pozemků třetích osob a vydání územního rozhodnutí, které  už mělo být  součástí podání žádosti o dotaci.

Z tohoto důvodu a díky snaze vyhovět veřejnosti proto nebudeme uveřejněný projekt smíšené stezky pro pěší a cyklisty v úseku Rušička – Broumovská realizovat.

Tímto bychom rádi poděkovali občanům města za hojné zapojení se do diskuze na tomto webu a za řadu podnětných návrhů.

Více informací o zrušení projektu ke stažení:

pdf-icon


 

 

Současný stav: 

V minulosti velmi oblíbená trasa vedoucí z komunikace Na Rušičce k sídlišti Broumovská je v současné době ve velmi zanedbaném stavu. Obklopuje jí náletová vegetace, která místy zasahuje do komunikace.

Cílový stav:

Plánovaná nová stezka pro cyklisty a pěší propojí bezpečně komunikaci Na Rušičce se sídlištěm Broumovská. Zhruba půlkilometrový úsek je vedený v místě dříve využívané trasy. Stávající povrch ze zvětralého hrubého kamení bude využitý při stavbě. Povrch tři metry široké moderní cyklostezky s mírným sklonem a odvedením dešťové vody bude z asfaltového betonu. Stezka bude  přínosným komunikačním prvkem lokality. Při její výstavbě se zlikviduje neudržovaná náletová zeleň,ošetří se  stromy v blízkosti trasy. Zmizí i staré patníky, které ji dosud lemovaly. Okolní plochy bude pokrývat tráva. Realizace stavby se předpokládá v roce 2016 – 2017. Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem.

Více informací o projektu ke stažení:

pdf-icon

« »

© 2019 Statutární město Liberec