Současný stav (parkoviště I):

Stávající parkoviště je s nezpevněným nebo částečně zpevněným krytem ze štěrkodrti s výrazným podílem hlinité složky (zvýšená prašnost při provozu parkoviště), bez vymezení parkovištních komunikací vč. napojení na místní komunikaci přes snížený chodník a bez vymezení jednotlivých parkovacích míst, čímž s ohledem na trojúhelníkový tvar plochy dochází k provozním závadám a to zejména při zaplnění parkoviště snížením manipulačního prostoru (stav zcela neodpovídající stávající legislativě). V současné době (nevyhovující stav z pohledu příslušných norem) lze předpokládat při zaplnění parkoviště jeho kapacitu max. 45-47 osobních vozidel. Z pohledu dopravně provozního i dopravně stavebního lze konstatovat, že stávající parkoviště neodpovídá stávající platné legislativě, a to z pohledu zejména samotného provozu na parkovišti a jeho napojení na místní komunikaci.

Současný stav (parkoviště II):

Stávající parkoviště je s asfaltobetonovým zpevněným krytem a s vymezením parkovacích míst. Napojení je provedeno v obou případech přes sníženou obrubu a chodník. Systém odvodnění dešťových vod je v současné době řešen zejména svodem na jihozápadní část parkoviště do volného zatravněného terénu. Samotné spádování plochy parkoviště a rovinatost krytu je nevyhovující a na parkingu vznikají po deštích výrazné kaluže.

Cílový stav:

V rámci navržené údržby obou parkovacích ploch dojde k výraznému zhodnocení, a to zejména z pohledu zajištění legislativních podmínek na provedení a provoz parkovišť. Zároveň dojde i ke stavebnímu zhodnocení staveb, a to zejména s ohledem na zlepšení stavu svrchních konstrukčních vrstev parkovišť i přilehlých chodníků. Předpokládaný termín dokončení je do 20.12.2016.

Více informací ke stažení:

pdf-icon