Současný stav:

Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu a kanalizací). Komunikace a jiné řešené zpevněné plochy budou realizovány až po pokládce nových IS. Součástí této opravy je obnova živičného krytu části ulic Mařanovy a České. Úprava začíná na napojení ul. Mařanova na ul. Hodkovická a končí na křižovatce ulic Česká a U Družiny.

Cílový stav:

Oprava se týká pouze vozovky. Chodníky podél řešeného úseku vozovky jsou v přijatelném stavu a není nutná jejich oprava. Živičná vozovka bude opravena povrchovou úpravou. V místech autobusových zastávek a část kruhového objezdu bude opravena v plné tloušťce vozovky.

Řešený úsek komunikace má dl. 680,6m. Šířka vozovky se pohybuje mezi 5,9m – 15,1m. Komunikace má ve většině trasy střechovitý sklon 2,5%.

            V rámci této stavby bude provedeno odfrézování části asfaltového krytu vozovky. V tuto chvíli bude na stavbu svolána schůzka za účasti investora stavby, dodavatele stavby, technického dozoru stavby a projektanta a bude rozhodnuto o úpravách, popřípadě o nahrazení dožilých stáv. obrub za nové. Z této schůzky vyplynou délky výškově upravitelných a nových obrub.

            Obruby budou v místě viditelného vjezdu osazeny s nášlapem +20mm. V ostatních případech bude osazena se standartním nášlapem +100mm. V rámci osazování obrub je navržena předlažba části navazujícího chodníku v š. 0,5m.

Silniční ostrůvky z kamenné dlažby budou zachovány, pouze budou odpleveleny a znovu vyspárovány.

V km 0,530 bude zrušen stávající přechod pro chodce. Je umístěn na nevhodném místě a dále nesplňuje maximální bezpečnou délku přechodu pro chodce. Nový přechod pro chodce je navržen v km 0,584. Jeho dl. je 7,0m a š. 3,0m. Na něj navazující chodníky budou předlážděny a doplněny o hmatovou úpravu reliéfní dlažbou. Obruby budou osazeny s nášlapem +20mm.

V úseku komunikace km 0,080 až km 0,300 bude po pravé hraně komunikace dle staničení odstraněn nános z krajnice. Následně bude krajince doplněna štěrkodrtí na š. 0,5m a tl. 0,1m.

Odvodnění vozovky bude částečně zajišťovat 20 nových vpustí. Tyto vpusti jsou navrženy v místech původních vpustí a počítá se s napojením na stávající přípojky, které budou pročištěny. Okolo uličních vpustí je počítáno s plnou živičnou kcí. v ploše 2,0m2.

V úseku s nezpevněnou krajnicí budou povrchové vody z části komunikace odváděny přes zmíněnou krajnici do terénu.

Na konci řešeného úseku opravy je řešeno stávající parkoviště. Toto parkoviště bude doplněno příslušným vodorovným DZ. Tím bude označeno 8 kolmých park. stání. Tyto stání budou mít stávající dl. 5,5m a šířku 2,7m.

Součástí stavby je dále i úprava dopravního značení. Nezpevněné plochy, dotčené stavbou budou ohumusovány a zatravněny. Všechny prvky IS na vozovce budou výškově upraveny do nivelety nového asfaltového krytu vozovky.

Průběh stavby:

Aktuálně SML čeká na podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, firmou STRABAG, které dle předpokladu zahájí práce počátkem září 2017.

Více informací ke stažení:

pdf-icon