Současný stav:

Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu a kanalizací). Komunikace a jiné řešené zpevněné plochy budou realizovány až po pokládce nových IS. Součástí této stavby je oprava stávající živičné vozovky, opravy přilehlých chodníků a úprava veřejného osvětlení.

Cílový stav:

Část vozovky bude opravena povrchově,  vozovka v úsecích s novými sítěmi bude obnovena v celé tloušťce. Stavba bude realizována nedaleko Botanické zahrady Liberec v ul. Horova a Purkynova  v katastrálním území Liberec.

Jedná se o opravu vozovky a přilehlých chodníků místních komunikací ulice Horova a ul. Purkyňova. Rozsah oprav v ulici Purkyňovy je od stávajícího parkoviště u botanické zahrady a konec úpravy je na křižovatce v ulicemi Horova a Janáčkova. Stava je rozdělena do dvou tras: Trasa A (ulice Purkyňova) a Trasa B (ulice Horova)

Trasa A začíná u stávajícího parkoviště, kde budou po povrchové živičné úpravě obnovena kolmá a šikmá parkovací stání. Celkem bude vyznačeno 17 parkovacích stání. Šířka opravované vozovky ul. Purkyňovy bude od 4,8 do 5,7m. Dle původního umístění obrub je navržen nový návrh. V místech původních kamenných obrub budou obruby vyndány, očištěny a vráceny zpět. V místech původních betonových obrub budou tyto obruby odstraněny a budou navrženy betonové obruby nové.

V km 0,143 je navrženo nové místo pro přecházení dl. 4,75m a š. 3,0m. Další nové místo pro přecházení je navrženo přes ul. Janáčkova. Toto místo pro přecházení bude mít dl. 5,35m a š. 3,0m. Bude též doplněno o vodorovné dopravní značení.

V celé délce řešené trasy vyjma úseku podél parkoviště budou obnoveny oboustranné chodníky. Pochozí chodník je navržen s betonovou dlažbou tl. 60mm. V místech vjezdů jsou chodníky navrženy v silnější konstrukci s přejezdnou bet. dlažbou tl. 80mm. Nášlap obrub je navržen 100mm. V místech vjezdů bude obruba osazena s nášlapem 20mm.

Trasa B začíná napojením na ul. Purkyňova v jejím km 0,12235 a končí napojením na křižovatku s ulicemi Purkyňova a Janáčkova. Šířka opravované vozovky ul. Horova bude od 3,65 do 7,5m.  V místech původních kamenných obrub budou obruby vyndány, očištěny a vráceny zpět. Dále budou doplněny betonové silniční obruby v místech, kde by se vozovka napojovala přímo na podezdívky oplocení. V těchto místech bude vozovka a podezdívky odděleny betonovou silniční obrubou a betonovou dlažbou v celkové šířce 0,25m (odrazný pruh).

V části trasy budou obnoveny oboustranné chodníky. V některých částech jsou navrženy odrazné pruhy š. 0,25m. Pochozí chodník je navržen s betonovou dlažbou tl. 60mm. V místech vjezdů jsou chodníky navrženy v silnější konstrukci s přejezdnou bet. dlažbou tl. 80mm. Nášlap obrub je navržen 100mm. V místech vjezdů bude obruba osazena s nášlapem 20mm. Od km 0,0185 do km 0,1785 bude levostranný chodník dle staničení vozovky navržen v přejezdné úpravě kvůli možnosti částečného parkování na tomto chodníku. Obruba v těchto místech bude osazena s nášlapem 20mm.

V km 0,117 bude zpevněna kruhová plocha, která bude vyspárována do jednoho místa, kde bude osazena nová uliční vpust viz. odstavec odvodnění. Plocha mimo vozovku bude zpevněna bet. dlažbou pojízdnou a od vozovky bude oddělena zapuštěným bet. krajníkem š. 100mm. Dále se v této ploše nacházení 2 vjezdy na soukr. pozemky. Před těmito vjezdy budou osazeny silniční bet. obruby š. 150mm s nášlapem 20mm tak, aby byly povrchové vody odváděny podél obrub do uliční vpusti

Průběh stavby:

Rekonstrukce plynovodu společností Progres Liberec je dokončena a do konce září proběhne dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu společností Ještědská stavební pro vlastníky inženýrských sítí. Od října nastoupí zhotovitel města, spol. STRABAG s předpokládaným termínem realizace 10 týdnů.

Více informací ke stažení:

pdf-icon