Bezpečná doprava v ^Liberci

Cílem tohoto webu je informování veřejnosti o nových dopravních projektech na území města.Regenerace panelového sídliště Liberec – Gagarinova, III. etapa

Současný stav:

Stavebně technický stav odpovídá době výstavby sídliště, tedy přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. Sídliště bylo vystavěno panelovou technologií. Od dobý výstavby sídliště nebyly prováděny výraznější úpravy veřejného prostoru. Z pohledu funkčně provozního je v předmětném prostoru nedostatek ploch pro dopravu v klidu, neboť s ohledem na vývoj motorizace a automobilizace jsou požadavky v současné době diametrálně odlišné od požadavků v době výstavby sídliště. Pro uspořádání vnitrobloku je zachována částečně obslužná funkce komunikací, kdy k některým objektům není možný jiný přímý přístup pro automobilovou dopravu. Mobiliář ve vnitrobloku (včetně vybavení dětských hřišť) byl v minulosti pouze nárazově doplňován a jeho stáří odpovídá v převážné míře stáří celého sídliště.

Cílový stav:        

Záměrem projektu regenerace sídliště je především odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu dopravní infrastruktury, kdy v rámci stavby bude provedena obnova vozovek místních komunikací a povrchů chodníků, a to včetně osazení nových obrub a úpravy odvodnění tak, aby byla zajištěna jeho správná funkce.

Ve vazbě na celý veřejný prostor sídliště se počítá s bezbariérovými úpravami (vstupy k objektům, přístupy na chodník, parkování vyhrazená pro ZTP). Dále jsou uvažovány úpravy v oblasti městského mobiliáře a technického vybavení, jako jsou přístřešky na kontejnery (obnova povrchů, úpravy v napojení na chodníky či komunikace), dětská hřiště, pískoviště či plochy pro volnočasové aktivity.

Předpokládaný termín realizace: 2019

Celkové odhadované náklady projektu: cca 8,5 mil Kč s DPH

Financování: Projekt bude financován ze státního fondu bydlení v rámci programu Regenerace sídlišť pro rok 2018.

 

Více informací ke stažení:

pdf-icon

« »

© 2018 Statutární město Liberec