Bezpečná doprava v Liberci

Cílem tohoto webu je informování veřejnosti o nových dopravních projektech na území města.Projekty financované za pomoci dotací

Ke zdárné realizaci těchto typů projektů je kromě městských peněz zapotřebí spolufinancování, nebo úplné financování z dotačních zdrojů (například z IROP).

Křižovatka Česká x Jeřmanická x Dlouhá

Současný stav: Stávající uspořádání dotčené křižovatky  a navazujících komunikací je problematické z hlediska bezpečnosti dopravy, zejména pěších. Absence přechodu pro…

Křižovatka U Močálu x Na Žižkově

Současný stav: Vlivem stávajících nedostatečných rozhledových poměrů a nevhodného uspořádání není na křižovatce zajištěna bezpečná průjezdnost rozměrných vozidel, například kloubových…

Křižovatka Letná x Stračí

Současný stav: V křižovatce ulic Letná a Stračí se nachází nepřehledný neosvětlený přechod pro chodce vedoucí přes tři jízdní pruhy. Křižovatka…

Přechody pro pěší – Ulice Dobiášova

Současný stav: Současné přechody pro pěší zcela neodpovídají platným administrativním podmínkám a zejména vzhledem na jejich nenormové délky (v prvním případě více…

Přestavba areálu amfiteátru v Liberci a vybudování parkoviště P+R

Současný stav: Prostor amfiteátru je dlouhodobě nevyužívaný a opuštěný. Stavební pozůstatky jsou v dezolátním stavu a ruiny postupně zarůstají vegetací….

Přechod pro pěší, ul. Jablonecká

Současný stav: Jedná se o přirozenou pěší trasu mezi stezkou pro pěší směrem k přehradě a parkem s navazujícím pěším napojením…

Chodník pro pěší, ul. Baltská

Současný stav: V lokalitě není v současnosti vyřešen bezpečný pohyb chodců podél komunikací Horská a Baltská a nejsou vybudovány přechody…

Parkovací informační a navigační systém v Liberci

Širší souvislosti: Obecně lze konstatovat, že co do situačního pokrytí prostoru centra, je stávající roztroušené umístění jednotlivých parkovacích ploch vhodné…

Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie

Širší souvislosti: Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nechalo zpracovat analýzu dopravní nehodovosti v intravilánu města Liberec v příčinné souvislosti s meteorologickou…

Lokalita Zhořelecká – Londýnská; přechod pro chodce v ulici Krajinská

Současný stav: Problematická je lokalita u „Fordu“ v prostoru křížovky ulic Zhořelecká x Krajinská a Ostřížová. Zhořelecká je páteřní komunikací se…

Komunikace Dr. Milady Horákové, úsek ul. Čechova – U Potůčku

Současný stav: Frekventovaný úsek je páteřní komunikace propojující liberecké městské celky. Na široké komunikaci s chodníkem po obou stranách, s pruhy pro…

Lokalita Zhořelecká – Londýnská; přechod pro chodce u dopravního hřiště

Současný stav: Jedná se o prostor stávající oboustranné autobusové zastávky s příliš širokým a předpisům nevyhovujícím přechodem přes ulici I/13…

Zřízení dvou přechodů pro chodce v ulici Průmyslová

Současný stav: Stávající ulice Průmyslová v průmyslové zóně Liberec Jih byla vybudovaná bez přesné znalosti budoucí okolní průmyslové zástavby. Ta…

Chodník na ulici Horská

Současný stav: Ulice Horská je páteřní komunikaci místního významu. Šířka zpevněného asfaltobetonového pásu dosahuje cca 6,5 metru. Komunikace v dotčeném…

Lokalita Žižkovo náměstí

Současný stav: Páteřní komunikace ve Starém městě je dvoupruhová, směrově neoddělená s více než 16 metrů širokým zpevněným pásem v…

© 2017 Statutární město Liberec